Rurban Planning Talks

Rurban Planning Talks är ett seminarium som äger rum den 16-17 mars 2017 i Mariestad.  Syftet är att skapa en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Under seminariet ges möjligheter att vara med och utveckla och diskutera olika möjligheter för att stärka samspelet mellan stad och land. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av en dubbelhet av landsbygd och centralort (stad) och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

 

Rurban Planning Talks

-Seminarium i Mariestad 16-17 mars 2017

Arrangörer: Dacapo Mariestad, Chalmers, Mariestads kommun och Stads- och kommunhistoriska institutet.

Mer information och anmälan hittar du här >>

 
Bakgrund
I stort sett alla svenska kommuner och regioner förenar centralort(er), mindre tätorter och landsbygd inom en gemensam administration. Den kommunala och regionala utvecklingen fokuserar dock ofta på staden med dess koncentration av människor, tjänsteföretag och konsumtion. Landsbygden har svårt att få utvecklas i samspel med staden inom ramen för samma kommun och region, då stad och land historiskt har organiserats utifrån olika praktiker av planering. Som ett resultat kännetecknas kommuner och regioner även inbördes av en ojämn fördelning av resurser och uppmärksamhet. Samtidigt krävs ett utvecklat kretslopp mellan stad och land och mellan olika näringar för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.

De senaste åren har konflikterna mellan stad och land alltmer diskuterats i termer av urbana normer och urban dominans i samhällsutvecklingen. Det finns en växande kritik av centraliseringen och av urbaniseringens fokus på ett fåtal storstäder som utgångspunkt för regionala och nationella utvecklingsstrategier. Även studier kring hållbar utveckling fokuserar regelbundet på storstadsregionerna. När investeringar prioriteras till ett fåtal platser och de större städerna kan det få negativa konsekvenser för mindre orter och landsbygden. Många kommuners förmåga att forma sin framtid har kraftigt försvagats, inte minst då lokala resurser som är svåra att överföra till ekonomiska värden inte inkluderas inom planeringen.
Samtidigt saknar vi tydliga begrepp för att formulera själva problemen. Det är oklart vad som egentligen definierar landsbygd och stad samt på vilka sätt små och mellanstora städer och även landsbygder formas utifrån liknande föreställningar om en allt mer likriktad urban kultur och dess rumsliga resultat. De mindre orterna får därför otydliga roller i en polariserad diskussion om stad och land. Det saknas dessutom kunskapsunderlag och ett språk för att analysera samspel av landsbygd och stad – det rurbana. Vi behöver klargöra trovärdiga riktningar framåt, utvidga spektrumet av förändringsalternativ och stärka förmågan till en långsiktigt motståndskraftig utveckling.

Comments are closed.