Hållbarhet i praktiken

I vår serie ”Hållbarhet i praktiken” möter du personer som på olika sätt i sin vardag eller i sitt yrke förhåller sig till hållbarhet i sin vardag. Denna gång möter ni Karin Lind.

 


”Hållbar utveckling är både ett praktiskt och moraliskt åtagande. Det krävs både ändrat beteende och insikt om behovet av förändring”

Karin Lind 

Jag är född på Kålland strax utanför Lidköping. Mitt naturintresse väcktes redan när jag var barn. Morfar var min vägvisare in i fåglarnas värld, och farmor lärde mig om växtriket. Jag var tidigt med i Fältbiologerna och ägnade mycket tid åt den sortens aktiviteter, det föll sig därför naturligt att studera biologi när det blev dags för universitetet. Jag läste vid Göteborgs universitet och började efter examen arbeta inom stadens miljöförvaltning. Det var under 80-talet då miljöfrågorna började aktualiseras mer och mer. Försurning och luftföroreningar stod i centrum för diskussionen. Mitt jobb bestod främst i att mäta och analysera halter av koldioxid och kväveoxider samt att ta fram förslag till åtgärder. Miljöproblematiken var då en ny insikt vars vidd man nog inte riktigt insåg. Åtgärderna handlade mest om att minska koncentrationerna av giftiga ämnen genom bättre utspridning, t.ex. bygga högre skorstenar. Jorden kändes så stor, havens så oändliga att lösningen främst bestod i en strävan att flytta utsläppen längre bort. I mitt arbete hanterades en stor mängd statistiskt material som krävde mycket arbete. Jag insåg att arbetet skull kunna effektiveras och kvaliteten i analyserna förbättras genom med hjälp av den då nya datatekniken. Det väckte mitt intresse för datorer och de utvecklingsmöjligheter den möjliggjorde. Jag flyttade till Uppsala och vidareutbildade mig där inom systemvetenskap. Därefter fick jag jobb som programutvecklare på Ericson i Göteborg där jag sen blev kvar i 22 år och var delaktig i den mycket snabba och omvälvande utvecklingen inom IT området.  Jag deltog bland annat i utvecklingen av SMS-tjänsten i mobiltelefonerna.

 

Mitt miljöintresse var starkt även under tiden på Ericson men kom då främst till uttryck via det frivilliga engagemanget i Naturskyddsföreningen. När jag fick möjligheten att börja som miljöansvarig inom Götene Vatten och Värme och i min yrkesroll kunde få utlopp både för mitt starka miljöengagemang och intresset för IT-tekniken och dess möjligheter kände jag att det var en chans jag inte ville missa. I en liten organisation blir man mera delaktig i hela verksamheten. Här fungerar jag som en brygga mellan strategiskt utvecklingsarbete och praktiskt tillämpning. Närheten gör att man kan ha personliga relationer inom båda fälten, vilket passar mig bra.

 

Företaget har utvecklat sitt miljömedvetande inom flera områden. Insikten om att giftiga ämnen inte försvinner för att utsläppen blir mera utspädda gör att vi numera i första hand försöker åtgärda källorna. Även här är teknisk utveckling användbar för att optimera processerna och förbättra möjligheterna att minimera utsläppen. Resurser vi frigörar genom ökad effektivitet kan användas för ökad tillgängligheten. Som exempel kan nämnas att vi på Återvinningsstationen i Götene har kunnat utöka öppettiderna. Numera har vi öppet 53 timmar i veckan vilket är långt över genomsnittet för en kommun i vår storlek. Vi har också infört ett unikt system för återbruk där de som vill kan lämna saker som andra kan ha nytta av och vem som vill får ta för sig helt utan några pengar inblandade. Det har blivit en verklig succé vi får in ca 250 kg/dag i snitt varav endast 10 % blir avfall. Det är i sig ett bidrag till hållbar utveckling. Både genom återbruket i sig  och genom den sociala betydelse det har för resurssvaga medborgare.

 

I reningsverken arbetar vi med att minska kemikalieanvändningen och letar kontinuerligt efter möjligheterna att byta ut de giftigaste kemikalierna mot mindre giftiga alternativ. Att komma till rätta med miljögifterna ser jag som vår kanske största hållbarhetsutmaning. En viktig insats är också att öka medvetenheten bland våra kunder och därmed påverka dem till en livsföring som bidrar till minskad resursåtgång och bättre hållbarhet. Både insikt och praktisk tillämpning krävs för att öka hållbarheten.

Comments are closed.