Om biosfären

 VAD ÄR ETT BIOSFÄROMRÅDE?

springEtt biosfärområde är ett internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Det innebär i praktiken att vi är en plats där olika metoder för hållbar utveckling kan testas i verkliga sammanhang.  Insatserna ska främja naturvård, samhällsutveckling och forskning och utbildning. Metoderna som är lyckosamma hjälps vi åt att sprida vidare som goda exempel. Ordet BIOSFÄR betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Det kan också förklaras med ordet ”Livsrum”. Ett biosfärområde ska beskriva samspelet mellan människan och hennes omgivning.

 

Det är FN och Unesco som utser biosfärområden. Det finns idag över 600 biosfärområden. Ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner. Läs mer om biosfärområden på Unescos hemsida.

Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyfte -BUS

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Stödja med kunskap genom utbildning och forskning

Lokal samverkan är grundenVarje biosfärområde är unikt och formas efter de lokala förutsättningarna.  Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som är aktiva i området. Man ska lokalt i området sträva efter att på bästa sätt tillämpa BUS.

 

BIOSFÄRPROGRAMMETMABloggan

Biosfärprogrammet är det vetenskapliga programmet inom Unesco som samordnar biosfärområden  i de olika länderna. Det skapar förutsättningar för biosfärområden att fungera som modellområden för hållbar utveckling och stimulerar forskning som stärker biosfärområdens roll. Programmet sätter upp de riktlinjer som talar om vad biosfärområden ska ha för fokus. Läs mer om Biosfärprogrammet på deras hemsida.

 

FEM SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN

Idag finns det fem biosfärområden i Sverige:

Kristianstads Vattenrike

Vänerskärgården med Kinnekulle

Älvlandskapet Nedre Dalälven

Blekinge Arkipelag 

Östra Vätterbranterna

 

Biosfärkandidater:

Voxnadalen

Vindelalven Juhtatdahka

De senaste åren har intresset för biosfärområden ökat och det finns idag goda möjligheter att bilda fler svenska biosfärområden.

Läs mer om biosfärområden under Frågor och Svar

 

VÅRT GLOBALA NÄTVERK

Det finns idag (2016) 669 biosfärområden runt om i världen. Du hittar dem via Unescos webb här>>

 globe

 

Comments are closed.