Projektarkiv

Sedan utnämningen har den ideella föreningen, utöver grundverksamheten, varit huvudman för och genomfört ett stort antal projekt ( 35 projekt till 2016) som tillsammans omsatt 32 miljoner kronor och engagerat ett stort antal aktörer i områdets hållbara utveckling. Biosfärkontoret har funnits med som projektpartner i ett antal satsningar utöver detta, därmed haft möjlighet att påverka projektens utformning så att det har så hög hållbarhetsprofil som möjligt.
Här hittar du beskrivning av projekten.

företagsbesök 260Utredning om att bilda ett Fiskeområde för hela Vänern

Inför nuvarande programperiod för EU har vi arbetat för att få ett fiskeområde för hela Vänern. Ett gemensamt fiskeområde skulle gynna ett hållbar fiske i hela sjön. Tidigare har det bara funnits för Biosfärområdet.

Läs strategi för Fiskeområde Vänern här >>

 

 

MärkeUtbildningsinsatser mot fiskerinäringen

Ett projekt med syfte att utbilda aktörer i Biosfärområdet som har sin verksamhet kopplat till fiskerinäringen. Utbildningarna handlar allt från kvalitetssäkring och varumärkning till utbildning inom datahantering. Läs mer >>

 

 

stenGeopark

Projektet är en studie där 7 kommuner ska ta fram en beskrivning av de mest intressanta geologiska attraktionerna med utgångspunkt från det gemensamma temat platåbergslanskapet, samt ett underlag som beskriver hur en geopark skulle kunna utformas och fungera. Läs mer >>

 

 

Rödvit skyltExportmogen Destination

Projektet är de tre biosfärkommunernas, (Lidköping, Götene och Mariestad) gemensamma arbete för att utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle till en s.k. exportmogen destination. Projektet mot exportmognad är ett följdprojekt till det ekoturismprojekt som avslutades 2012. Läs mer >>

 

 

fiskarFiskeområdet

Under perioden 2009-2015 drev Biosfärområdet också verksamheten för Fiskeområdet. Syftet med vårt fiskeområde är att utveckla en hållbar fiskenäring i Vänern. Läs mer >>

 

 

 

 

Miljöväg för Häst

Projektet avser skapa markerade ridleder i Biosfärområdet. Till lederna skall skapas informationsmaterial med beskrivningar och kontaktuppgifter för att attrahera hästturism i området. Läs mer >>

 

 

 

kvadrat Läckö o kajakUtveckling av möjligheter till övernattning för paddlare i Kållands och Ekens skärgårdar

Kållands skärgård har goda förutsättningar för ökad paddlingsturism. I detta projekt skall lämplig lokalisering för enklare övernattningsplatser som stärker dessa möjligheter fastställas. Läs mer

 

 

 

KarlebyEuropeiska Landskapskonventionen

Biosfärområdet har uppdrag att testa vägar för tillämpning av Europeiska landskapskonventionen.  Syftet med projektet är att testa, utvärdera och sprida ett arbetssätt som ger helhetssyn på landskapets utveckling med medskapande från allmänheten i fokus. Läs mer

 

 

VänerstenSamverkan kring gemensamma vänerfrågor

Projektet lyfte aktuella frågor för Vänern så som till exempel möjligheterna med Fiskeområde och Samförvaltning.

 

 

 

 

Bioblitz

2013 firades Biosfärdagen med en Bioblitz vid Naturum Vänerskärgården. En familjeaktivitet med artinventeringar, fågelholksbygge och mycket annat. Läs mer

 

 

 

gruntvigAwareness for landscape -inspiring civic responsibility

Ett ytbyte om Landskap. Ett samarbete mellan tre olika organisationer i olika länder för att lära av varandra hur man arbetar med Landskap. Läs mer

 

 

 

socap

Workshop om Biosphere Economy -SOCAP Deep Local

Projektet har haft fokus på hur riskkapital och investeringar i biosfärområdet kan utgöra en potential för socialt entreprenörskap, med fokus på fiskerinäringen. Läs mer

 

 

 

sockarFörstudie kring socialt entreprenörskap

En förstudie om vad socialt entreprenörskap/biosfärentreprenörskap är samt en kartläggning av biosfärs- entreprenörskap i Biosfärområdet. Läs mer

 

 

 

 

Hästturism i skaraborg

En utredning om att lokalisera befintlig och blivande hästturism, boendeanläggningar, restauranger och andra kringarrangemang som kan bli säljbara paket, samt att genom samverkan och nätverksskapande öka erfarenhetsutbytet, förbättra möjligheterna att komplettera varandra och stärka marknadsanpassningen. Läs mer

 

 

 

Paddlingsinventering

En inventering av möjligheter att utveckla och förbättra förutsättningarna för paddling inom Biosfärområdet. Läs mer

 

 

 

 

Euroamb11_nadigEuroMAB 2011

EuroMAB är ett nätverk för Biosfärområden i Europa och Nordamerika. Vartannat år hålls en konferens för nätverket. I juli 2011 ansvarade vi för konferensen som hölls i Lundsbrunn.  Tema var ”Sharing Sustainable Futures”, närmare 200 delegater från olika områden deltog. Läs mer

 

  
 

Vandrargrupp ForshemEkoturistdestination

Ett flerårigt projekt med syfte att utveckla Biosfärområdet till en hållbar destination. Läs mer

 

 

 

 

 

Regionala Landskapsstrategier

Projektet drevs av Länsstyrelsen men Biosfärområdet var pilotområdet. Man fördjupade sig inom bland annat hållbart resande vilket ligger till grund för utvecklingen av projekt Ekoturistdestination.

 

 

 

Projekt finansierade med medel från Europeiska Fiskerifonden:

Här beskrivs avslutade projekt som Biosfärområdet möjliggjort genom finansiering av Fiskeområdet, Europeiska fiskerifonden. Du kan läsa mer om vem som är projektägare och medfinansiärer för respektive projekt.

 

Tina SjöstedtLöjromsevent

Projektet ska knyta samman olika aktörer från, fiskenäringen, restauranger, boende för att skapa löjromsevent i samband med premiären av löjromsfisket.
Projektägare: Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle

 

 

 

fisk på isIsbod och kylförvaring i Spiken

Projektet syftar till att förbättra en gemensamhetsanläggning i Spiken för yrkesfiskare. Boden ska möjliggöra kylförvaring och isbod.
Projektägare: Spikens fiskehamnsförening

 

 

 

Kunsskapsspridning om fisk från Vänern

Projektet skapar olika aktiviteter för skolor och allmänhet under 2013-2015 för att sprida kunskap om Vänern, fisk och de projekt som genomförts i Biosfärområdet/Fiskeområdet.
Projektägare: Hushållningssällskapet

 

 

 

mscMSC-certifiering av fisk från Vänern -Förstudie

Projektet ska titta närmare på vilka möjligheter det finns för att kunna MSC-certifiera vissa arter i Vänern.
Projektägare: Svenska Insjöfiskarena AB

 

 

 

sikbiffKvalitetssäkring av löjrom från Vänern

Projektet arbetar för att få en jämnare kvallitet av vänerlöjromen och ta fram kriterier för att kvalitetssäkra den. Projektet genomförs med yrkesfiskarna i vårt område.
Projektägare: Hushållningssällskapet

 

 

 

Kunskaps- och nätverksutveckling Vänerfisk

Projektets syfte var att långsiktigt öka kompetensen inom restaurangnäringen när det gäller handhavande och förädling av fisk från Vänern. Man ville också stimulera och inspirera allmänheten att välja vänerfisk vid restaurangbesök och/eller som råvara i det egna köket. Projektägare: Vänergymnasiet i Mariestad. Läs mer

 

 

HUT restaurangHållbar Utveckling i Gymnasieskolan

Projektets syfte var att lärare och elever ska lära sig att välja bästa tänkbara råvara för sin verksamhet vilket innebär kunskaper bl.a om vad närproducerat och rödlistning av fisk innebär. När dessa studenter sedan skall ut i de olika verksamheterna kommer de ha ett stort inflytande på vilka attityder man kan komma att få på dessa arbetsplatser. Projektägare: Lidköpings kommun, De la Gardiegymnasiet

 

Vänerprodukter resaProjekt Siklöja -Förstudie

En förstudie där man tittade närmare på avsättningsmöjligheter av siklöjan då endast rommen används. Möjligheterna som undersöktes var kräftagn, fiskolja och mat med mervärde. Man ville och skapade en gemensam plattform där man kan samlas kring frågor för att vidareutveckla vänerfisket, föreningen Vänerprodukter. Projektägare: Food and Health concept center

 

 

 

sikbiffProjekt Siklöja -Livsmedel

Projektet är en fortsättning på ovan nämnda förstudie. Här tittade man närmare på framtagande av siklöjebiffar, utvecklade recept och hanteringsmöjligheter. Projektägare: Food and health concept center tillsammans med föreningen Vänerprodukter

 

 

 

Fisken och fiskaren-bokFisket och fiskaren vid Vänern

Projektets skapade en vandringsutställning och en skrift baserat på dokumentation av utvecklingen i fyra fiskelägen inom Biosfärsområdet. Vandringsutställningen går att boka in för den som är intresserad. Projektägare:  Vänermuseet i Lidköping Läs mer

 

 

 

skolan spikenVänerfisk på Tallriken

Projektets har handlat om att inspirera och ge konkreta förslag på hur man kan använda fisk från Vänern i offentliga kök samt sprida kunskap om Vänerfisk. Projektet genomfördes på Skolan Källby gård i Götene och har engagerat personal, elever och deras föräldrar. Projektägare: Hushållningssällskapet Läs mer

 

 

 

stor fisk spikenFörstudie Kunskapsspridning

Projektet tog fram en sammanställning av aktiviteter för att sprida kunskap i vårt område om de beviljade projekten i Biosfärområdet/Fiskeområdet. Det resulterade i ett nytt projekt som bedrivs fram till 2015.

Comments are closed.