Rapporter

 Projektrapporter

 2015

2015:5 Sammanställning av Biosfärambassadörernas insatser och aktiviter 2014

2015:4 Platåbergslandskapets geopark – en förstudie

2015:3 Seminarium på Ålleberg om Geopark

2015:2 Rådslag Vänersik, mars 2015

2015:1 Nationell Fiskekonferens Lidköping, januari 2015

2014

2014:8 Social enterprise and Biosphere Reserves – A workshop report

2014:7 Praktisk tillämpning av Europeiska Landskapskonventionen i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

2014:6 Styrelsekonferens för svenska biosfärområden

2014:5 Utveckling av övernattningsmöjligheter för paddlare i Kållands och Ekens skärgårdar_

2014:4 Miniambassadörer. Sammanställning av aktiviteter 2012-2013

2014:3 Skildring av Biosfärambassadörernas Leader-projekt 2012-2013: Utveckling av frivilligarbetet i Biosfärområdet

2014:2 Sammanställning av Biosfärambassadörernas insatser och aktiviteter 2013

2014:1 Gemensamma tag för ökad hållbarhet

2013

Förutsättningar för fiskeområde i Vänern2013_l Bioblitz_Page_01

Landskapsforum Väst, konferensrapport

Bioblitz, biosfärdagen 2013

Målgrupp- och marknadsanalys

Följeforskning ekoturismdestination

Slutrapport ekoturismdestination

Skolprojekt Hållbar livsstil

2012

Fortbildning om kollektivtrafik och turism

Rapport SOCAP Europe

2011

Seminarie Framtidens skogsbruk

Hästturism i skaraborg

Paddlingsinventering 2010

2008

Cykelrutter i Biosfärkandidatområdet

Ansökan om Biosfärområde till Unesco

Förstudierapport VmK

 

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse hösten 2009

 

Forskning & Utbildning

Strategic methods in community engagement

Biosphere Entrepreneurship – A Pilot Study

Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle, Maria Stenseke

– Studentuppsatser

Kinnekullebanan ur ett lokalt perspektiv- Samtal om banan, landskapet och framtiden, Sarah Andersson och Malin Weijmer

Barns öar i de vuxnas hav – en förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv, Andreas Kjällgren

Är vi hållbara snart?- En kartläggning och nulägesanalys av hållbarhetsarbetet i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, Andreas Kjällgren

Nestedness på Kinnekulle, Ingrid Bertilsson

Projektarbete -Turistisk utvecklingsplan

Biosfärområden som Verktyg, Mikael Nilsson

Vänerskärgården med Kinnekulle ur ett turistiskt perspektiv

Comments are closed.