Biosfärstipendium

stipendiaterFoto: 2012 års stipendiater, Torsö Skärgårdsskola och Qvarnstensgruvan i Lugnås

 

Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har beslutat att dela ut ett årligt stipendium till person eller organisation som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Styrelsen vill med detta stipendium uppmärksamma arbetet med att uppnå målsättningen att bli ett internationellt modellområde för hållbar utveckling. Det finns många personer som gör viktiga arbetsinsatser, många är även engagerade under sin fritid. Dessa vill vi visa uppskattning.

 

Kriterier för stipendiet och nominering:

  • Stipendiet delas ut till person, företag, förvaltning, förening eller annan organisation som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling.
  • Biosfärområdets styrelse utser stipendiaten.
  • Stipendiet utdelas årligen i samband med Biosfärdagen den 2 juni.
  • Vem som helst får nominera.
  • Kandidater kan nomineras fram till den 21 april.
  • Nomineringen lämnas skriftligen till Biosfärkontoret och skall innehålla namn på föreslagen kandidat, beskrivning av insatsen som bidrar till Biosfärområdets positiva utveckling, en motivering av förslaget samt kontaktuppgifter till den som nominerar.

Våra stipendiater:

2016:

Naturskyddsföreningen i Lidköping tilldelades 2 Juni 2016 årets Biosfärstipendium med följande motivering:

”Naturskyddsföreningen i Lidköping har bedrivit ett långsiktigt, lokalt arbete för att stärka den biologiska mångfalden på Kinnekulle, framförallt på Österplana hed och vall. Slåtterverk-samheten som föreningen bedrivit under 25 år, med främsta syfte att gynna den biologiska mångfalden, har även gett goda sociala effekter och skapat ett stort engagemang.
Naturskyddsföreningen i Lidköping lyfter även betydelsen av ekosystemtjänster genom att skänka pengar till biodlare och belyser därmed vikten av att få fler pollinerande insekter i om-rådet. Naturskyddsföreningen i Lidköpings arbete för att gynna en hållbar utveckling i biosfärområdet är värt att lyfta fram, som ett gott exempel och inspiration för andra föreningar eller enskilda personer ta egna initiativ.”

Biosfärområdets ordförande Lennart Bergquist överlämnar stipendiet till Naturskyddsföreningens Håkan Pettersson

Biosfärområdets ordförande Lennart Bergquist överlämnar stipendiet till Naturskyddsföreningens Håkan Pettersson

 

2015:

Föräldrakooperativet Kullebarn tilldelades 2 Juni 2015 årets Biosfärstipendium med följande motivering:

”På ett genomtänkt vis, och med ett helhetstänkande som grund, lyfter Föräldrakooperativet Kullebarn centrala hållbarhetsfrågor. En klok pedagogik av detta slag grundar för att barnen får ett naturligt förhållningssätt till sitt närområde och en god förståelse för hållbarhet och vilka möjligheter det finns att bedriva utveckling som sker inom planetens gränser. Ett sant föredöme!”

Kullebarn årets Biosfärstipendiat 2015

Föräldrakooperativet Kullebarn – Biosfärstipendiat 2015

2014:

Friluftsfrämjandet Kinnekulle, Friluftsfrämjandet i Lidköping, samt Friluftsfrämjandet i Mariestad tilldelades 2 Juni 2014 årets Biosfärstipendium med följande motivering:

” Friluftsfrämjandet har en väl fungerande ungdomsverksamhetverksamhet som introducerar barn och ungdomar till naturen. Den som lärt sig förstå naturen, bryr sig om den. Det är ett av Biosfärområdets viktigaste uppdrag att hjälpa allmänhet och organisationer att skapa en sådan förståelse och relation till natur och kultur, så att de tycker det är viktigt att engagera sig i hur naturen mår och att värna och vårda den. Detta ideella engagemang är nödvändigt för ett lyckat resultat.

Friluftsfrämjandets syfte med sin barn- och ungdomsverksamhet (Knytte, Mulle, Lufsare) är att vägleda barn till kunskap om naturen och att bidra till att stärka känslan av att vilja ta hand om den hos yngre generationser. För detta viktiga och fundamentala uppdrag, är Friluftsfrämjandet Kinnekulle, Friluftsfrämjandet i Lidköping och Friluftsfrämjandet i Mariestad väl värda biosfärstipendiet.”

 

2013:

Jonas Magnusson tilldelades 2 Juni 2013 årets Biosfärstipendium med följande motivering:

”Jonas är en idealist, en social entreprenör med förtroende för kommunen och som initierade hållbar utveckling redan för 20 år sedan.
Jonas har skapat samarbete mellan föreningsliv och frivilliga och visar stort socialt ansvarstagande genom att initiera arbetsmarknadsåtgärder som sysselsätter praktikanter och arbetslösa.”

 2012:

Torsö Skärgårdsskola tilldelades 2 Juni 2012 årets Biosfärstipendium med följande motivering:

”Föreningen har visat stark initiativkraft och samlat Torsöbor och ett flertal Torsöanknutna organisationer kring en gemensam målbild. Drivna av idén att starta en friskola på Torsö där hållbarhetsperspektivet är en central del i utbildningen, har föreningen skapat ett stort engagemang bland många aktörer. Skärgårdsskolans grundfilosofi bygger på att utbildningen inkluderar hållbart nyttjande av resurser i närområdet med integrerad utepedagogik.”

Qvarnstensgruvan i Lugnås tilldelades 2 Juni 2012 årets Biosfärstipendium med följande motivering:

”Föreningen har under en lång tid satt fokus på områdets kulturhistoria som bidragit till utveckling av lokalsamhället och samtidigt bevarat kunskap om gruvdriften och Lugnås historia. Vidare har föreningens verksamhet bidragit positivt till att minska ungdomsarbetslösheten på orten och i arbetet för att bilda ett naturreservat i närområdet. Föreningen har också varit delaktig i etableringen av Biosfärleden.”

 

För nominering kontakta:

Johanna Olsson
mailto:johanna.olsson@vanerkulle.se
0501-39 31 95

Comments are closed.