Biosfärstipendium

Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har under 2012-2018 årligen delat ut ett stipendium till person eller organisation som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Styrelsen uppmärksammade  på så vis arbetet med att uppnå målsättningen att bli ett internationellt modellområde för hållbar utveckling.

 

Stipendiater:

2018

Vänerns fiskareförbunds ryssjefiskare tilldelades Biosfärstipendium med följande motivering:

”Vänerns Fiskareförbunds ryssjefiskare tilldelas Biosfärstipendiet för sitt arbete med att bevara det europeiska ålbeståndet. Stipendiaten flyttar Vänerns ål förbi Göta älvs kraftverk och ålen får på så sätt möjlighet att nå Sargassohavet för sin lek. I en tid då människans framfart skadar många djur och arters naturliga miljöer är det betydelsefullt med engagerade insatser likt de som ni har utfört. Vi vill med stipendiet belysa detta betydelsefulla arbete, ett viktigt bidrag till FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet är också helt i linje med *Här finns liv, ett pågående kommunikationsprojekt hos Biosfär som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling och inspirera fler att kliva fram och ta ansvar för det hållbara samhället.”

Biosfärområdets ordförande Katarina Sundberg och koordinator Maria Gustavsson överlämnade stipendiet till Vänerns fiskareförbunds ryssjefiskare som här representeras av Bo-Gunnar Blom sekreterare och Boris Åström Ordförande i Vänerns fiskareförbund

2017

Jan Gustavsson, Mariestad tilldelades Biosfärstipendium med följande motivering:

”Jan Bertilsson gör fantastiska insatser för miljön från den plats han har i livet som bland annat lärare på Vänergymnasiet. Han genomför oegennyttigt arbete som temadag kring miljön -hållbara transporter, solcellsprojektet mm och har brinnande intresse för att hitta anknytningar till miljö och energifrågor i gymnasieutbildningarnas kurser. Jan har byggt sitt eget hus med virke från hans egen skog och odlar med förkärlek sin egen mat. Han har ”vigt sitt liv” åt att bidra till minskad koldioxid-produktion. Jan Bertilsson använder sin kunskap och sitt genuina engagemang på sätt som öppnar upp för stor kunskapsspridning. Detta är oerhört betydelsefullt då det bidrar till att allt fler kan se vikten av hållbara val och aktiviteter.”

Jan Bertilsson tar emot Biosfärstipendiet som överlämnas av Lennart Bergquist och Rune Skogsberg som representerar Biosfärområdets styrelse.

2016

Naturskyddsföreningen i Lidköping tilldelades Biosfärstipendium med följande motivering:

”Naturskyddsföreningen i Lidköping har bedrivit ett långsiktigt, lokalt arbete för att stärka den biologiska mångfalden på Kinnekulle, framförallt på Österplana hed och vall. Slåtterverk-samheten som föreningen bedrivit under 25 år, med främsta syfte att gynna den biologiska mångfalden, har även gett goda sociala effekter och skapat ett stort engagemang.
Naturskyddsföreningen i Lidköping lyfter även betydelsen av ekosystemtjänster genom att skänka pengar till biodlare och belyser därmed vikten av att få fler pollinerande insekter i om-rådet. Naturskyddsföreningen i Lidköpings arbete för att gynna en hållbar utveckling i biosfärområdet är värt att lyfta fram, som ett gott exempel och inspiration för andra föreningar eller enskilda personer ta egna initiativ.”

Biosfärområdets ordförande Lennart Bergquist överlämnar stipendiet till Naturskyddsföreningens Håkan Pettersson

Biosfärområdets ordförande Lennart Bergquist överlämnar stipendiet till Naturskyddsföreningens Håkan Pettersson

 

2015

Föräldrakooperativet Kullebarn tilldelades Biosfärstipendium med följande motivering:

”På ett genomtänkt vis, och med ett helhetstänkande som grund, lyfter Föräldrakooperativet Kullebarn centrala hållbarhetsfrågor. En klok pedagogik av detta slag grundar för att barnen får ett naturligt förhållningssätt till sitt närområde och en god förståelse för hållbarhet och vilka möjligheter det finns att bedriva utveckling som sker inom planetens gränser. Ett sant föredöme!”

Kullebarn årets Biosfärstipendiat 2015

Föräldrakooperativet Kullebarn – Biosfärstipendiat 2015

2014

Friluftsfrämjandet Kinnekulle, Friluftsfrämjandet i Lidköping, samt Friluftsfrämjandet i Mariestad tilldelades s Biosfärstipendium med följande motivering:

” Friluftsfrämjandet har en väl fungerande ungdomsverksamhetverksamhet som introducerar barn och ungdomar till naturen. Den som lärt sig förstå naturen, bryr sig om den. Det är ett av Biosfärområdets viktigaste uppdrag att hjälpa allmänhet och organisationer att skapa en sådan förståelse och relation till natur och kultur, så att de tycker det är viktigt att engagera sig i hur naturen mår och att värna och vårda den. Detta ideella engagemang är nödvändigt för ett lyckat resultat.

Friluftsfrämjandets syfte med sin barn- och ungdomsverksamhet (Knytte, Mulle, Lufsare) är att vägleda barn till kunskap om naturen och att bidra till att stärka känslan av att vilja ta hand om den hos yngre generationser. För detta viktiga och fundamentala uppdrag, är Friluftsfrämjandet Kinnekulle, Friluftsfrämjandet i Lidköping och Friluftsfrämjandet i Mariestad väl värda biosfärstipendiet.”

 

2013

Jonas Magnusson tilldelades Biosfärstipendium med följande motivering:

”Jonas är en idealist, en social entreprenör med förtroende för kommunen och som initierade hållbar utveckling redan för 20 år sedan.
Jonas har skapat samarbete mellan föreningsliv och frivilliga och visar stort socialt ansvarstagande genom att initiera arbetsmarknadsåtgärder som sysselsätter praktikanter och arbetslösa.”

 2012

Torsö Skärgårdsskola tilldelades Biosfärstipendium med följande motivering:

”Föreningen har visat stark initiativkraft och samlat Torsöbor och ett flertal Torsöanknutna organisationer kring en gemensam målbild. Drivna av idén att starta en friskola på Torsö där hållbarhetsperspektivet är en central del i utbildningen, har föreningen skapat ett stort engagemang bland många aktörer. Skärgårdsskolans grundfilosofi bygger på att utbildningen inkluderar hållbart nyttjande av resurser i närområdet med integrerad utepedagogik.”

Qvarnstensgruvan i Lugnås tilldelades Biosfärstipendium med följande motivering:

”Föreningen har under en lång tid satt fokus på områdets kulturhistoria som bidragit till utveckling av lokalsamhället och samtidigt bevarat kunskap om gruvdriften och Lugnås historia. Vidare har föreningens verksamhet bidragit positivt till att minska ungdomsarbetslösheten på orten och i arbetet för att bilda ett naturreservat i närområdet. Föreningen har också varit delaktig i etableringen av Biosfärleden.”

stipendiater

2012 års stipendiater, Torsö Skärgårdsskola och Qvarnstensgruvan i Lugnås

För nominering kontakta:

Johanna Olsson
mailto:johanna.olsson@vanerkulle.se
0501-39 31 95

Comments are closed.