Skip to main content

GöteneBostäder är ett litet kommunalt bostadsbolag med stora idéer. Just nu lanseras en ny weblösning som berättar om deras satsning på både byggnader och en utemiljö som bidrar till hållbara värden för både boende och besökare! På hemmave.gotenebostader.se kan du läsa om den mängd värden som tillförts platsen där två nya hyreshus tagit plats i centrala Götene. Resultaten – utöver den inspirerande utemiljön – innebär också att byggnationerna uppnått extra hållbara värden. Inte minst har klimatskalen byggts helt utan cellplast.

Gå in i kartverktyget och klicka dig runt! Här kan du läsa om regnbäddens funktioner, växtvalen, stenhällarna, konsten, Kinnekulleeken och mycket mer. Weblösningen erbjuder tillsammans med skyltar också pedagoger ett naturpedagogiskt verktyg som på ett tydligt sätt visar hur de tillförda ekosystemtjänsterna bidrar till FN:s globala mål.

Samverkan har varit nyckeln för genomförandet. En mängd aktörer har bidragit till resultaten:  GöteneBostäder, hyresgäster, Skanska, Götene kommun, Mötesplats Kinnekulle, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle med flera.