Sedan utnämningen har den ideella föreningen, utöver grundverksamheten, varit huvudman för och genomfört ett stort antal projekt. Dessa har tillsammans omsatt runt 32 miljoner kronor (2019) och engagerat ett stort antal aktörer i områdets hållbara utveckling. Biosfärkontoret har också funnits med som projektpartner i ett antal satsningar. Insatserna har gett goda möjlighet att påverka projektens utformning och inriktning för att bidra till ett hållbart samhälle.

Nedan hittar du beskrivningar av projekten.

Här finns liv

Kommunikationsprojektet innefattande framtagande av en utställning med pedagogiska app-spel Kartspelet och Superkraftspelet, som 2018-2019 spred kunskap om FNs 17 globala mål i Agenda 2030 och konkreta hållbarhetsexempel från biosfärområdet. Under hela projektet bjöds in till samskapande där olika aktörer klev fram och arrangerade olika föreläsningar mm. Huvudfinansiärer: Skaraborgs kommunalförbund, Grevillis fond, John Hedins stiftelse Mariestad, Swedbank.

Se hela projektrapporten här. Länk till broschyr på svenska. Länk till broschyr på engelska.

Off Season Art Gardening
Min plats i Biosfären
Förstudie- Biosfär som arena för mångfald

Off Season Art Gardening

Det finns en egen websida för projektet som Biosfärföreningen varit projektledare för. Läs mer om det här –>> Off Season Art Gardening.

Min plats i Biosfären

Skrift om forskningsresultat från Biosfärområdet.

Förstudie – Biosfär som arena för mångfald

Förstudien syftade till att lyssna in nysvenskars behov av lots in i det svenska samhället. Aktiviteter upplevdes och kontakter togs med en stor mängd föreningar. Ett gott underlag finns för ett genomförandeprojekt. Förstudien pågick från april 2019 till januari 2020. Finanisering: Leader Nordvästra Skaraborg och EU socialfonden.

https://vanerkulle.org/forstudie-biosfar-som-arena-for-mangfald/

Utredning om att bilda ett Fiskeområde för hela Vänern

Vi arbetade för att få ett fiskeområde för hela Vänern. Ett gemensamt fiskeområde skulle gynna ett hållbar fiske i hela sjön. Tidigare har det bara funnits för Biosfärområdet.

Läs strategi för Fiskeområde Vänern här >>

Utbildningsinsatser mot fiskerinäringen

Ett projekt med syfte att utbilda aktörer i Biosfärområdet som har sin verksamhet kopplat till fiskerinäringen. Utbildningarna handlade om allt från kvalitetssäkring och varumärkning till utbildning inom datahantering.

Läs mer >>

Geopark

Projektet var en studie där 7 kommuner tog fram en beskrivning av de mest intressanta geologiska attraktionerna med utgångspunkt från det gemensamma temat platåbergslanskapet, samt ett underlag som beskrev hur en geopark skulle kunna utformas och fungera.

Läs mer >>

Exportmogen Destination

Projektet är de tre biosfärkommunernas, d.v.s Lidköping, Götene och Mariestads, gemensamma arbete för att utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle till en exportmogen destination. Projektet mot exportmognad var ett följdprojekt till det ekoturismprojekt som avslutades 2012.

Läs mer >>

Fiskeområdet

Under perioden 2009-2015 drev Biosfärområdet också verksamheten för Fiskeområdet. Syftet med vårt fiskeområde var att utveckla en hållbar fiskenäring i Vänern.

Läs mer >>

Miljöväg för Häst

Projektet avsåg att skapa markerade ridleder i Biosfärområdet. Till lederna skapades informationsmaterial med beskrivningar och kontaktuppgifter för att attrahera hästturism i området.

Läs mer >>

Utveckling av möjligheter till övernattning för paddlare i Kållands och Ekens skärgårdar

Vi såg att Kållands skärgård hade goda förutsättningar för ökad paddlingsturism. I projektet eftersöktes lämplig lokalisering för enklare övernattningsplatser och möjligheter till utvecklad paddlingsturism fastställdes.

Läs mer >>

Europeiska Landskapskonventionen

Biosfärområdet har uppdrag att testa vägar för tillämpning av Europeiska landskapskonventionen.  Syftet med projektet var att testa, utvärdera och sprida ett arbetssätt för helhetssyn på landskapets utveckling med medskapande från allmänheten i fokus.

Läs mer >>

Samverkan kring gemensamma Vänerfrågor

Projektet lyfte aktuella frågor för Vänern så som till exempel möjligheterna med Fiskeområde och Samförvaltning.

Bioblitz

2013 firades Biosfärdagen med en Bioblitz vid Naturum Vänerskärgården. En familjeaktivitet med artinventeringar, fågelholksbygge och mycket annat.

Läs mer >>

Awareness for landscape -inspiring civic responsibility

Ett utbyte om landskap. Ett samarbete mellan tre olika organisationer i olika länder för att lära av varandra hur man arbetar med landskap.

Workshop om Biosphere Economy -SOCAP Deep Local

Projektet hade fokus på hur riskkapital och investeringar i biosfärområdet kan utgöra en potential för socialt entreprenörskap, med fokus på fiskerinäringen.

Läs mer >>

Förstudie kring socialt entreprenörskap

En förstudie om vad socialt entreprenörskap/biosfärentreprenörskap är, samt en kartläggning av biosfärs- entreprenörskap i Biosfärområdet.

Läs mer >>

Hästturism i skaraborg

En utredning om att lokalisera befintlig och blivande hästturism, boendeanläggningar, restauranger och andra kringarrangemang som kan bli säljbara paket, samt att genom samverkan och nätverksskapande öka erfarenhetsutbytet, förbättra möjligheterna att komplettera varandra och stärka marknadsanpassningen.

Läs mer >>

Paddlingsinventering

En inventering av möjligheter att utveckla och förbättra förutsättningarna för paddling inom Biosfärområdet.

Läs mer>>

EuroMAB 2011

EuroMAB är ett nätverk för Biosfärområden i Europa och Nordamerika. Vartannat år hålls en konferens för nätverket. I juli 2011 ansvarade Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle för konferensen som hölls i Lundsbrunn.  Tema var “Sharing Sustainable Futures”, närmare 200 delegater från olika områden deltog.

Läs mer >>

Ekoturistdestination

Ett flerårigt projekt med syfte att utveckla biosfärområdet till en hållbar destination.

Läs mer >>

Regionala Landskapsstrategier

Projektet drevs av Länstyrelsen men biosfärområdet var pilotområdet. Man fördjupade sig inom bland annat hållbart resande vilket ligger till grund för utvecklingen av projekt Ekoturistdestination.


Projekt finansierade med medel från Europeiska Fiskerifonden:

Här beskrivs avslutade projekt som Biosfärområdet möjliggjort genom finansiering av Fiskeområdet, Europeiska fiskerifonden. Du kan läsa mer om vem som är projektägare och medfinansiärer för respektive projekt.

Löjromsevent

Projektet ska knyta samman olika aktörer från, fiskenäringen, restauranger, boende för att skapa löjromsevent i samband med premiären av löjromsfisket.
Projektägare: Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle

Isbod och kylförvaring i Spiken

Projektet syftar till att förbättra en gemensamhetsanläggning i Spiken för yrkesfiskare. Boden ska möjliggöra kylförvaring och isbod.

Projektägare: Spikens fiskehamnsförening

Kunsskapsspridning om fisk från Vänern

Projektet skapar olika aktiviteter för skolor och allmänhet under 2013-2015 för att sprida kunskap om Vänern, fisk och de projekt som genomförts i Biosfärområdet/Fiskeområdet.

Projektägare: Hushållningssällskapet

MSC-certifiering av fisk från Vänern -Förstudie

Projektet ska titta närmare på vilka möjligheter det finns för att kunna MSC-certifiera vissa arter i Vänern.

Projektägare: Svenska Insjöfiskarena AB

Kvalitetssäkring av löjrom från Vänern

Projektet arbetar för att få en jämnare kvallitet av vänerlöjromen och ta fram kriterier för att kvalitetssäkra den. Projektet genomförs med yrkesfiskarna i vårt område.

Projektägare: Hushållningssällskapet

Kunskaps- och nätverksutveckling Vänerfisk

Projektets syfte var att långsiktigt öka kompetensen inom restaurangnäringen när det gäller handhavande och förädling av fisk från Vänern. Man ville också stimulera och inspirera allmänheten att välja vänerfisk vid restaurangbesök och/eller som råvara i det egna köket.

Projektägare: Vänergymnasiet i Mariestad.

Läs mer >>

Hållbar Utveckling i Gymnasieskolan

Projektets syfte var att lärare och elever ska lära sig att välja bästa tänkbara råvara för sin verksamhet vilket innebär kunskaper bl.a om vad närproducerat och rödlistning av fisk innebär. När dessa studenter sedan skall ut i de olika verksamheterna kommer de ha ett stort inflytande på vilka attityder man kan komma att få på dessa arbetsplatser. Projektägare: Lidköpings kommun, De la Gardiegymnasiet

Projekt Siklöja -Förstudie

En förstudie där man tittade närmare på avsättningsmöjligheter av siklöjan då endast rommen används. Möjligheterna som undersöktes var kräftagn, fiskolja och mat med mervärde. Man ville och skapade en gemensam plattform där man kan samlas kring frågor för att vidareutveckla vänerfisket, föreningen Vänerprodukter.

Projektägare: Food and Health concept center

Projekt Siklöja -Livsmedel

Projektet är en fortsättning på ovan nämnda förstudie. Här tittade man närmare på framtagande av siklöjebiffar, utvecklade recept och hanteringsmöjligheter.

Projektägare: Food and health concept center tillsammans med föreningen Vänerprodukter

Fisket och fiskaren vid Vänern

Projektets skapade en vandringsutställning och en skrift baserat på dokumentation av utvecklingen i fyra fiskelägen inom Biosfärsområdet. Vandringsutställningen går att boka in för den som är intresserad.

Projektägare:  Vänermuseet i Lidköping

Läs mer >>

Vänerfisk på Tallriken

Projektets har handlat om att inspirera och ge konkreta förslag på hur man kan använda fisk från Vänern i offentliga kök samt sprida kunskap om Vänerfisk. Projektet genomfördes på Skolan Källby gård i Götene och har engagerat personal, elever och deras föräldrar.

Projektägare: Hushållningssällskapet

Läs mer >>

Förstudie Kunskapsspridning

Projektet tog fram en sammanställning av aktiviteter för att sprida kunskap i vårt område om de beviljade projekten i Biosfärområdet/Fiskeområdet. Det resulterade i ett nytt projekt som bedrivs fram till 2015.

Scroll to top