Skip to main content

2023

Klimat- och energismart hemma

Sveriges biosfärområden – en accelerator för hållbar utveckling. Femtio år av sammanlagda erfarenheter, kortversion

Översikt blå och grön infrastruktur. Analys av infrastruktur för biologisk mångfald i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Pilot Naturbaserade lösningar Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

2022

Naturnytta i Biosfärområdet

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

2021

Min plats i Biosfären

Off Season Art Gardening – Project management by the Lake Vänern Archipelago and Mount Kinnekulle UNESCO Biosphere Reserve

Forskningssamarbeten i de svenska biosfärområdena

2020

SLUs studie om Sveriges biosfärområden 2020

10-årsutvärdering 2010-2020

Periodic Review 2010-2020

Slutrapport Kommunikationsprojektet Här finns liv

Slutrapport Förstudie Biosfär som arena för mångfald

2019

Redovisning Expedition Linneaus 1A del 1

Redovisning Expedition Linneaus 1A del 2

Expedition Linneaus 1A har fått pengar från GULLD-fonden för att inventera växter längs med vägkanter på Kinnekulle.

Rapport EuroMAB 2019

Biosfärambassadörernas aktiviteter 2018

2018

Slutrapport Förstudie Nya möjligheter med hållbar turism 2018

2018:1 Biosfärambassadörernas aktiviteter 2017

2017

2017:2 Biosfärambassadörernas aktiviteter 2016

2016

2016:2 Biosfärambassadörernas aktiviteter

2016:1 Skyltprogram

 2015

2015:5 Sammanställning av Biosfärambassadörernas insatser och aktiviter 2014

2015:4 Platåbergslandskapets geopark – en förstudie

2015:3 Seminarium på Ålleberg om Geopark

2015:2 Rådslag Vänersik, mars 2015

2015:1 Nationell Fiskekonferens Lidköping, januari 2015

2014

2014:8 Social enterprise and Biosphere Reserves – A workshop report

2014:7 Praktisk tillämpning av Europeiska Landskapskonventionen i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

2014:6 Styrelsekonferens för svenska biosfärområden

2014:5 Utveckling av övernattningsmöjligheter för paddlare i Kållands och Ekens skärgårdar_

2014:4 Miniambassadörer. Sammanställning av aktiviteter 2012-2013

2014:3 Skildring av Biosfärambassadörernas Leader-projekt 2012-2013: Utveckling av frivilligarbetet i Biosfärområdet

2014:2 Sammanställning av Biosfärambassadörernas insatser och aktiviteter 2013

2014:1 Gemensamma tag för ökad hållbarhet

2013

Förutsättningar för fiskeområde i Vänern

Landskapsforum Väst, konferensrapport

Bioblitz, biosfärdagen 2013

Målgrupp- och marknadsanalys

Följeforskning ekoturismdestination

Slutrapport ekoturismdestination

Skolprojekt Hållbar livsstil

2012

Fortbildning om kollektivtrafik och turism

Rapport SOCAP Europe

2011

Seminarie Framtidens skogsbruk

Hästturism i skaraborg

Paddlingsinventering 2010

2008

Cykelrutter i Biosfärkandidatområdet

Ansökan om Biosfärområde till Unesco

Förstudierapport VmK

VERKSAMHETSREDOVISNING

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse hösten 2009

FORSKNING & UTBILDNING

Strategic methods in community engagement

Biosphere Entrepreneurship – A Pilot Study

Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle, Maria Stenseke

– Studentuppsatser

Kinnekullebanan ur ett lokalt perspektiv- Samtal om banan, landskapet och framtiden, Sarah Andersson och Malin Weijmer

Barns öar i de vuxnas hav – en förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv, Andreas Kjällgren

Är vi hållbara snart?- En kartläggning och nulägesanalys av hållbarhetsarbetet i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, Andreas Kjällgren

Nestedness på Kinnekulle, Ingrid Bertilsson

Projektarbete -Turistisk utvecklingsplan

Biosfärområden som Verktyg, Mikael Nilsson

Vänerskärgården med Kinnekulle ur ett turistiskt perspektiv