Europeiska landskapskonventionen

Utställningelc

 

PROJEKTBESKRIVNING

Den europeiska landskapskonventionen (ELC) är ett instrument med mål att främja skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa samt att organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor. En mycket viktig del i konventionen är att den ska genomföras i dialog/samverkan med allmänheten, det civila samhället, privata organisationer och offentliga myndigheter.

Grunden för biosfärområdet är de natur- och kulturvärden som finns i landskapet. Inom biosfärområdet pågår under hösten 2012 ett visionsarbete tillsammans med de tre kommunerna, där fyra byggstenar i en biosfärvision 2030 har definierats: gränslös samverkan, kunskap om biosfären, hållbar samhällsdesign och framgångsrik biosfärekonomi. Nästa steg är att sätta mål och ta fram handlingsplaner, vilket kommer att bli det lokala sammanhang som ELC tillämpas på.

Syftet med projektet var att utifrån ett utvecklingsarbete som sträcker sig över tre kommuner testa, utvärdera och sprida ett arbetssätt som ger helhetssyn på landskapets utveckling med medskapande från allmänheten i fokus.

Projektet delades in i två faser där den första fasen innehåller kunskapsinhämtning, val av arbetssätt, formulering av mål och planering för kommande genomförande medan fas två handlar om lokala medskapandeprocesser för att formulera handlingsplaner, kontinuerlig utvärdering samt dokumentation och spridning.

Inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle finns redan erfarenheter av att arbeta med landskapsfrågor och med delaktighet från olika aktörer i samhället. Dessa är en bas i projektet att bygga vidare på.

Projekttid: Projektet avslutades hösten 2013

 

SAMARBETSPARTNERS

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Västra Götalandsregionen Göteborgs universitet, Trafikverket, Hembygdsförbundet, Civilskape, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län samt Lidköping. Götene och Mariestads kommuner.

 

FINANSIERING

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen.

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Slutrapport ELC

 

 

logga till elc

 

 

Projektledare och kontakt:
Ove Ringsby
0501-39 31 94
ove.ringsby@vanerkulle.se

Scroll to top