Skip to main content

Frågor & svar

1) Vad är ett biosfärområde?

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Det handlar om samspelet mellan människan och miljön. Ett område utnämns till biosfärområde av Unesco, FN’s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar och alla biosfärområden är unika.

2) Vad är syftet med ett biosfärområde?

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:
– Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
– Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
– Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.
På det lokala planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området och i samverkan med berörda parter. Genom lokala insatser bidrar alla biosfärområden till att ställa om till hållbart liv på planeten.

3) Syns resultat direkt?

Arbetet i ett biosfärområde är långsiktigt. Det är en fortlöpande process som samordnas av ett biosfärkontor, men alla som bor och verkar i biosfärområdet är del av det och viktiga för omställningen. Ibland syns tydliga resultat direkt, fast ofta kan processerna ta tid. Näringsliv, kommunerna, besökare och lokalbefolkningen i olika åldrar – alla är av betydelse. Genom både individuella och gemensamma insatser utvecklar vi modellområdet för hållbar utveckling.

4) Får det bo människor i ett biosfärområde?

Enligt Unescos kriterier för biosfärområden måste det bo människor i ett biosfärområde. Kriteriet “långsiktig hållbar samhällsutveckling” bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.

5) Vilket område innefattas i biosfärområdet?

Geografiskt sträcker sig området från Sjötorp i norr till Kålland och Kållandsö i väster. Området följer Vänerns kustlinje och sträcker sig söderut för att inkludera Kinnekulle, Lugnåsberget, Mariedalsån och Lundsbrunn. Det omfattar också den del av Vänern som finns inom Götene, Lidköpings och Mariestads kommungränser.

6) Varför ett biosfärområde just här?

Området har väldigt höga bevarandevärden. Ett biosfärområde syftar till att värna dessa värden, samtidigt som de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gäller att ta vara på dessa värden som är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället. Det finns också visad handlingskraft och ett starkt lokalt engagemang för ett fortsatt hållbarhetsarbete i biosfärområdet.

7) Hur finansieras ett biosfärområde?

Ett biosfärområde ska ha ett biosfärkontor med minst en koordinator. I svenska biosfärområden finansieras biosfärkontoret, liksom övriga administrativa kostnader, av Naturvårdsverket och involverade kommuner samt ibland andra intressenter.

8) Innebär ett biosfärområde inskränkningar i äganderätt, nyttjanderätt och brukanderätt?

Ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner och inte heller några speciella lagskydd. De redan befintliga restriktioner, så som regler i naturreservat och nationalparker, gäller fortfarande även om det finns ett biosfärområde. Ett biosfärområde medför heller inte några inskränkningar i allemansrätten. Tvärtom kan man arbeta för att öka tillgängligheten till naturen, både för människor i tätorterna, människor med fysiska begränsningar eller människor som har annan etnisk bakgrund.

9) Vad finns det för fördelar med Unescos biosfärutnämning?

Fördelarna med ett biosfärområde visar sig på olika sätt. Samhället gynnas av långsiktigt hållbara insatser och samhällsutveckling. Att vara ett biosfärområde är också ett sätt att marknadsföra sig. Runtom i Europa betraktas biosfärområden som mycket attraktiva områden, både att bo i och att besöka. En speciell besöksnäring har därför utvecklats bland annat i Österrike och i Tyskland. Ett biosfärområde kan också innebära ökade möjligheter att få medel till forskning, demonstrationsprojekt och miljöövervakning. Detta beror på att man är ett modellområde som testar nya strategier för att koppla samhällsutveckling och naturvård samtidigt som man knyter an det lokala engagemanget.

10) Finns det biosfärområden på fler ställen?

Det finns över 700 biosfärområden på jorden, i mer än 120 länder. I Sverige finns det sju biosfärområden: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka.