Skip to main content

AKTUELLA PROJEKT

SEMPER POLLINATÖRSTRÅK

SEMPER POLLINATÖRSTRÅK UTVECKLAS 2023-2024

Projektet handlar om att förstärka den gamla banvallen mellan Lidköpingsvägen och riksväg 44 i Götene med ökad biologisk mångfald. Platsen förskönas och blir mer tilltalande för bin, humlor och människor. Under projekttiden bjuds invånare in till medverkan i en rad aktiviteter för ökad kunskap om vikten att bevara, utveckla och stödja natur- och kulturvärden. Unesco biosfärområden arbetar med lokal samverkan och är arenor för implementering av FN:s globala mål och Agenda 2030.

Samverkan: Semper, Götene kommun, Unesco Biosfärområde. Götene kommun är projektägare och Biosfärföreningen är projektledare.

Finansiärer: Naturvårdsverket, Semper, Grevillis fond.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

ARLA REKREATIONSOMRÅDE

ARLA REKREATIONSOMRÅDE 2024

Under 2024 kommer en förstudie att genomföras för att undersöka förutsättningarna och idéer kring utveckling av ett tätortsnära naturområde i Götene. En naturvärdesinventering kommer att genomföras i området som är norr om riksväg 44, vid Arla våtmarker. Det kommer också att tas fram ett designförslag om hur området kan bli mer attraktivt för rekreation. Förstudien omfattar dessutom insamling av idéer från invånare.  Läs mer här.

Samverkan: Arla, Götene kommun och Unesco Biosfärområde. Götene kommun är projektägare och Biosfärföreningen är projektledare.

Finansiärer: Naturvårdsverket, Arla.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Foto: Götene kommun

VIABLE CITIES - KLIMATNEUTRALA MARIESTAD

VIABLE CITIES – KLIMATNEUTRALA MARIESTAD 2021-2024

Mariestad satsar tillsammans med 22 andra svenska städer på en omställning till klimatneutralneutralitet. Det sker inom Viable Cities där fyra myndigheter också arbetar för mer klimatneutrala städer. En central del i Viable Cities är Klimatkontrakt 2030. Biosfärföreningen bidrar i arbetet genom att ta fram ett klimatspel. Ett annat uppdrag som Biosfärföreningen har inom Klimatneutrala Mariestad är att föra invånardialoger. Det sker i publika sammanhang samt genom att undersöka om en eller flera föreningar vill bli klimatneutrala.

Samverkan spelutveckling: Högskolan i Skövde, Sweco, Mariestads kommun och Unesco Biosfärområde. En mängd testspelare är också del av samverkan så som Vadsbobymnasiet, Unicaskolan, studieförbunden i Mariestad.

Samverkan klimatneutrala föreningar: Mariestads kommun, Lockerud.

Finansiärer: Arbetet med Klimatneutrala Mariestad ingår i Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Mariestads kommun är projektägare.

Första tryckningen av spelet finansieras med stöd av Grevillis fond.

BARNENS BIOSFÄRLED - PLATSER FÖR BARNS LEK- OCH RÖRELSE

BARNENS BIOSFÄRLED 2024

Under 2024 pågår en förstudie vars syfte är att identifiera bra platser och installationer som kan locka barn och unga till mer rörelse i närheten av Mariestad. Förstudien går under namnet Barnens biosfärled vilket påvisar att de 1-3 platserna kommer att vara belägna intill den befintliga Biosfärleden.

Platserna blir en extra anledning för barnfamiljer att planera och genomföra aktiviteter på hemmaplan, och att ta sig till platserna på klimatneutrala sätt genom att gå eller cykla dit.

Extern konsult, så som landskapsarkitekt eller någon med liknande kompetens, anlitas för framtagande av underlag som inkluderar förslag om bäst lämpade platser samt förslag om installationer/ aktiviteter som på ett inspirerande sätt kan stimulera till rörelse, fysisk aktivitet, lek och utevistelse utmed Barnens biosfärled.

Samverkan: Mariestads kommun och Unesco Biosfärområde. Biosfärföreningen är projektägare och projektledare.

Finansiär: Folkhälsorådet i Mariestad.

Naturreservatet Gamla Ekudden finns i närheten av det som kan komma att bli Barnens biosfärled. Foto Jonas Westbom.

GÖTENEBOSTÄDER - BIOSFÄRISK UTEMILJÖ

GÖTENEBOSTÄDER – BIOSFÄRISK UTEMILJÖ 2021-2023

I samband med byggnationen av två hyreshus i centrala Götene ville AB GöteneBostäder, kommunalt bostadsbolag, att utformningen av utemiljön skulle visa Biosfärområdets värden. Samverkan har – utöver utemiljön – också influerat byggnationerna som uppnått extra hållbara värden. Utemiljön innehåller en mängd ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar. En weblösning visar områdets värden på ett pedagogiskt sätt och det har tillförts en utställning under stjärnorna till platsen: Galleri Hemmavé.

Samverkan: AB GöteneBostäder med dess boende i området, Skanska och Unesco Biosfärområde. Götene kommun, Mötesplats Kinnekulle och många fler. AB GöteneBostäder är projektägare och projektledare.

Finansiär för Biosfärföreningens arbete: Grevillis fond.

KLIMAT- OCH ENERGISMART HEMMA

KLIMAT- OCH ENERGISMART HEMMA 2023

Mellan mars och december genomfördes en satsning riktad sig till hushåll i biosfärområdet som ville skapa och stärka klimat- och energismarta hem och liv. 10 hushåll var med från Lidköping- Götene och Mariestadsområdet. Projektet omfattade att deltagarna fick inspirationsföredrag med en klimatpsykolog, träffar med övriga deltagare, hembesök av en professionell energi- och klimatrådgivare. Deltagarna fick också motiverande samtal, två böcker och ett speciellt framtaget material i form av en pärm. Intervjuer med deltagarna genomfördes och publicerades under projekttiden och det uppmärksammades också i lokaltidningarna, vilket medförde en stor spridning av projektets innehåll och budskap.

Samverkan: Lidköping, Götene och Mariestads kommuner, Unesco Biosfärområde. Biosfärföreningen är projektägare och projektledare.

Finansiär: Västra Götalandsregionen.

ÖVERSIKT BLÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

ÖVERSIKT BLÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR 2021-2022

Inom projektet har man tagit fram en översiktlig analys över den blåa- och gröna infrastrukturen i biosfärområdet. Syftet har varit att se olika naturområdens betydelse för helheten i landskapet och enklare kunna göra avvägningar och ställningstaganden vid exempelvis byggande av nya bostäder. Främst är det kommunerna som kan ha nytta av analysen i sitt arbete med detaljplaner, friluftsplaner och liknande. I projektet har man utvecklat ett verktyg kopplat till analysen. Arbetet pågick mellan april 2021 till december 2022 och var ett samarbete mellan Mariestad-, Lidköping- och Götene kommuner, biosfärområdet och Högskolan i Skövde. Här kan du läsa rapporten.

Samverkan: Högskolan i Skövde, Lidköpings- Götene och Mariestads kommuner, Unesco Biosfärområde.

Finansiär: Naturvårdsverket.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET

NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET 2021-2022

Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt med syfte att öka kunskapen hos politiker, tjänstepersoner och exploatörer som verkar i biosfärområdet. Projektet bidrog även till utveckling av nya samverkansinsatser mellan biosfärkommunerna. Ekosystemtjänster, landskapsekologi och grön infrastruktur var centrala delar.
Sweco var ledare för utbildningen.

Slutrapport

Samverkan: Lidköpings- Götene och Mariestads kommuner och Unesco Biosfärområde. Biosfärföreningen var projektledare och Mariestads kommun projektägare.

Finansiär: Naturvårdsverket.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

PILOT NATURBASERADE LÖSNINGAR

PILOT NATURBASERADE LÖSNINGAR 2023

Syftet med projektet har varit att mellan samverkansaktörerna skapa en gemensam kunskapsförståelse för att kunna tillvarata naturens egen förmåga att hantera olika
klimateffekter genom åtgärder som utgår från och stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Rapporten togs fram av Calluna. Där redovisas en klimat- och sårbarhetsanalys med
fokus på vattenavrinning i ett landskapsperspektiv. Det ges också förslag på möjliga lösningar vad gäller naturbaserade lösningar för vattenhantering/dagvatten och en effektutvärdering av föreslagna lösningar i landskapet.

Slutrapport

Leverantör: Calluna AB.

Samverkan: Lidköpings- Götene och Mariestads kommuner och Unesco Biosfärområde. Biosfärföreningen var projektledare och projektägare.

Finansiär: Naturvårdsverket.

MIN PLATS I BIOSFÄREN

MIN PLATS I BIOSFÄREN 2019-2021

Min plats i biosfären är namnet på en vandringsutställning och en skrift. De visar forskningsresultat om vilken roll kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning inom Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Innehållet baseras på forskningsprojektet Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning utfört av forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle. Biosfärföreningen har tagit fram filmer för att sprida forskningsresultaten. Vandringsutställningen visades på olika platser två år i rad i Biosfärområdet.

Samverkan mellan forskarna, Vänermuseet, Biosfärföreningen samt Lidköping, Götene och Mariestads kommuner.

Publicerad skrift

Samverkan: Forskarna, Vänermuseet,  Lidköpings- Götene och Mariestads kommuner och Unesco Biosfärområde. Biosfärföreningen var projektledare. Göteborgs Universitet var projektägare.

Finansiär: Formas