AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Projektet ska skapa affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden (vandring och cykling).

Bland annat har en inventering av biosfärleden gjorts och det finns också inplanerade aktiviteter för besöksnäringsföretag.

Läs mer om projektet här >>

Biosfärleden, Lugnås

Julgransaktivitet för barn i Mariestad

Inför julen 2020 kommer barn på förskolor och inom pedagogisk omsorg att pynta julgranar som visas i Esplanaden.

Granarna körs ut till förskolorna där barnen pyntar dem. De färdigpyntade granarna hämtas någon dag senare och sätts upp inne i Mariestad. Hanteringen är anpassad utifrån Coronapandemin då barn i dagsläget inte kan resa eller samlas vid ett gemensamt pyntningstillfälle.

Barnen skapar pynt med nedbrytningsbart naturmaterial och får tillfälle att fundera på varför det är viktigt att inte använda plast. Aktiviteten ger också barnen en arena i staden att visa det som de har skapat och samtidigt se att deras bidrag är betydelsefullt för att skapa en fin helhet. Och inte minst: barnens pyntade granar sprider glädje för alla generationer – något som kanske är extra värdefullt i år med tanke på Covid-19 och den isolering som många upplever.

Aktiviteten bygger på samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, AME, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Tillväxt Mariestad som också kom med denna idé från början.

Planeringsdokument för pedagoger.

Granleveranserna till förskolorna sker torsdag och fredag 12-13 november. Upphämtningar av de klädda granarna sker tisdag eller onsdag 24-25 november. Granarna behöver alltså bli färdiga hos er måndag 23 november.

År 2019 genomfördes tillsammansaktiviteten inom projektet Här finns liv. Det projektet är nu avslutat men aktiviteten lever vidare.

MIN PLATS I BIOSFÄREN


Ladda ner skriften här

Biosfärföreningen kommunicerar tillsammans med forskare och Vänermuseet resultat från forskningen ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning“. Det sker bland annat genom en skrift, en vandringsutställning och två korta filmer.

Utställningen Min plats i biosfären visades utomhus sommaren 2020.

Se filmer framtagna av biosfärföreningen av fotograf Jesper Anhede.

Utställningen visades här:

Juni Stenhusbacken, Lidköping

Juli, Ekudden, Bäcken, Mariestad

Augusti, Kalkstensbrottet, Kinnekulle, Götene

Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  Skriften ”Min plats i biosfären” är den första delen av kommunikationsprojektet och har finansierats av FORMAS. Del två är vandringsutställningen, i samarbete med Vänermuseet. Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle.

NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET


Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt som syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.

Biosfärkontoret samordnar arbetet. Mariestads kommun är projektägare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

 

Scroll to top