Geopark

sten

 

PROJEKTBESKRIVNING

Det Västgötska platåbergslandskapet är en ur geologisk synpunkt mycket ovanlig och spännande formation. Det gör den till en världsattraktion för geologiskt intresserade. Platåbergslandskapets geologi är i hög grad själva grunden för områdets artrikedom och utgör på så sätt grundförutsättningen för turismen i området. Hittills har inte den geologiska aspekten inte lyfts fram och tydliggjorts på ett samlat och enhetligt sätt. I flera kommuner har det tagits fram material, t ex Ållebergsstudien i Falköping men det saknas en samlad bild och ett enhetligt utryck för platåbergslandskapets geologi.

Inom Unesco finns en växande rörelse för att synliggöra det geologiska arvet och dess värden. För att stärka och utveckla denna strävan har det globala nätverket för ”Geoparker” bildats. En geopark kan vara ett stort men ändå sammanhållet område med olika ”geolokaler”, alltså ingen aktivitetspark. I Sverige finns ännu ingen etablerad geopark inom det globala nätverket men några initiativ för att undersöka möjligheterna och intresset för detta har tagits. Biosfärområdet har på initiativ från kommunerna inom platåbergsområdet tagit på att hålla i en förstudie som ska undersöka förutsättningar och möjligheter att bilda en geopark inom vårt område.

I studien samverkar 7 kommuner tillsammans med representanter från Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och SGU. Avsikten är att ta fram en beskrivning av de mest intressanta geologiska attraktionerna med utgångspunkt från det gemensamma temat platåbergslanskapet, samt ett underlag som beskriver hur en geopark skulle kunna utformas och fungera. Förstudien leds av Biosfärkontoret.

 

SAMARBETSPARTNERS

Mariestad, Götene, Skövde, Lidköping, Skara, Vänersborg och Falköpings kommuner, Statens geologiska undersökning (SGU) Göteborgs Universitet Västra Götalandsregionen.

 

FINANSIERING

Skaraborgs kommunalförbund samt de 7 kommunerna

skaraborgs kommunalförbund

Scroll to top